ورق سیاه مجتمع فولاد سبا


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

2

1000

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

2

2

1250

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

3

2.5

1250

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

4

3

1500

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

5

4

1500

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

6

5

1500

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

7

6

1500

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

8

8

1500

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

9

10

1500

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

10

12

1500

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم