ورق سیاه MMK روسیه


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

2

1000*2000

ST37

فابریک

انبار شرکت

کیلوگرم

2

2

1250*2500

ST37

فابریک

انبار شرکت

کیلوگرم

3

2

1000

ST37

رول

انبار شرکت

کیلوگرم

4

2

1250

ST37

رول

انبار شرکت

کیلوگرم