ورق سیاه کارخانه فولاد اکسین خوزستان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

8

2000*6000

ST37

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

2

10

2000*6000

ST37

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

3

12

6000*2000

ST37

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

4

15

6000*2000

ST37

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

5

20

6000*2000

ST37

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

6

25

6000*2000

ST37

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

7

30

6000*2000

ST37

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

8

35

6000*2000

ST37

فابریک

کارخانه

کیلوگرم

9

40

6000*2000

ST37

فابریک

کارخانه

کیلوگرم