ورق گالوانیزه صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

ورق خودرو چهار محال بختیاری

1

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

گالوانیزه

2

0.5

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

3

0.5

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

4

0.6

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

5

0.6

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

6

0.7

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

7

0.7

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

8

0.8

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

9

0.8

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

10

0.9

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

11

0.9

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

12