ورق گالوانیزه صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

ورق خودرو چهار محال بختیاری

1

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

گالوانیزه

2

0.5

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

3

0.5

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

4

0.6

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

5

0.6

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

6

0.7

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

7

0.7

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

8

0.8

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

9

0.8

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

10

0.9

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

11

0.9

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

12

1

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

13

ورق خودرو چهار محال بختیاری

1.25

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

گالوانیزه

14

1.25

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

15

1.5

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

16

1.5

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

17

2

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

18

2

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم