ورق گالوانیزه گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

نورد و لوله سمنان

0.5

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

گالوانیزه

2

نورد و لوله سمنان

0.6

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

گالوانیزه

3

نورد و لوله سمنان

0.7

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

گالوالنیزه

4

نورد و لوله سمنان

0.8

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

گالوانیزه

5

نورد و لوله سمنان

0.9

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

گالوانیزه

6

نورد و لوله سمنان

1

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

گالوانیزه

7

نورد و لوله سمنان

1.25

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

گالوانیزه

8

نورد و لوله سمنان

1.5

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

گالوانیزه