ورق گالوانیزه ورق خودرو چهار محال بختیاری

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

0.5

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

2

0.5

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

3

0.6

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

4

0.6

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

5

0.7

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

6

0.7

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

7

0.8

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

8

0.8

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

9

0.9

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

10

0.9

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

11

ورق خودرو چهار محال بختیاری

1

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

گالوانیزه

12

1

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

13

ورق خودرو چهار محال بختیاری

1.25

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

گالوانیزه

14

1.25

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

15

1.5

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

16

1.5

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

17

2

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

18

2

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم