ورق گالوانیزه فولاد امیر کبیر کاشان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

0.5

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

2

0.5

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

3

0.6

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

4

0.6

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

5

0.7

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

6

فولاد امیر کبیر کاشان

0.7

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

گالوانیزه

7

0.8

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

8

0.8

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

9

0.9

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

10

0.9

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

11

1

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

12