ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

0.5

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

فولاد مبارکه اصفهان

2

0.5

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

3

0.6

1000

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم

4

0.6

1250

ST22

رول

کارخانه

کیلوگرم