ورق رنگی کار خانه فولاد بهمن


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

0.5

1250

6029

رول

کارخانه

کیلوگرم

2

0.5

1250

6024

رول

کارخانه

کیلوگرم

3

0.7

1250

9016

رول

کارخانه

کیلوگرم

4

0.7

1250

5015

رول

کارخانه

کیلوگرم