ورق رنگی کار خانه فولاد مبارکه اصفهان

Shortcode

ردیفمحصولقیمتویژگی های
1
20,000 تومان

0.5

1250

3000

رول

کارخانه

کیلوگرم

2

0.5

1250

9016

رول

کارخانه

کیلوگرم

3

0.5

1250

2004

رول

کارخانه

کیلوگرم

4

0.5

1250

1028

رول

کارخانه

کیلوگرم

5

0.5

1250

8004

رول

کارخانه

کیلوگرم

6

0.5

1250

5017

رول

کارخانه

کیلوگرم