ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

2

1000

ST37

رول

انبار اصفهان

کیلوگرم

2

2

1250

ST37

رول

انبار اصفهان

کیلوگرم

3

2.5

1250

ST37

رول

انبار اصفهان

کیلوگرم

4

3

1500

ST37

رول

انبار اصفهان

کیلوگرم

5

4

1500

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

22000

6

5

1500

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

22000

7

6

1500

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

22000

8

6

1500*6000

ST37

فابریک

انبار اصفهان

کیلوگرم

9

8

1500

ST37

رول

کارخانه

کیلوگرم

22000

10

8

1500*6000

ST37

فابریک

انبار اصفهان

کیلوگرم

11

10

1500

ST37

رول

انبار اصفهان

کیلوگرم

22000

12