پروفیل صنعتی شرکت کارخانجات نورد لوله یاران


ردیفمحصولقیمتویژگی های
1

2

40*40

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12

2

2.5

80*40

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12

3

3

90*90

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12

4

4

100*100

ساختمانی

6 متری

کارخانه

کیلوگرم

پروفیل صنعتی و ساختمانی

ST12