خلاصه وضعیت جزییات محصول:

میلی متر
ساختمانی
6 متری